Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Samarytanin

Cichych Pracowników Krzyża

67-200 Głogów
ul. bł. Luigiego Novarese 2

tel. 76 836 57 50

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w celu objęcia świadczoną opieką zdrowotną jest
Samarytanin Cichych Pracowników Krzyża, ul. bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów, 76-836-57-50,
cpk@lg.onet.pl
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych przez e-mail: iod@cisi.pl; lub korespondencyjnie na adres: Samarytanin Cichych
Pracowników Krzyża, ul. bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu objęcie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez
fizjoterapeutę świadczenia. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imiona, nazwisko, płeć, data
urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna
prawnego, dane o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach. W celach kontaktowych możemy przetwarzać
adres e-email, numer telefonu.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b i c, i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
27 kwietnia 2016 r. zwane dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu
przetwarzania, przez okres 20 lat. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego i podatkowego tj. 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego. Po upływie terminu 20 lat, dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
6. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich nie podanie może skutkować odmową
umówienia wizyty czy wykonania świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi z zakresu
fizjoterapeutycznego jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony
przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
7. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowych. Podane dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom
dostarczającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora, oraz podmiotom uprawnionych do
uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego na podany adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa